O Fundacji

Dane Fundacji

Siedziba: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 1/3

Oddział: 05-180 Pomiechówek, ul. J. Kilińskiego 1

NIP: 525-273-13-03, REGON: 368868160, KRS: 0000705692

tel: (+48) 22 8280894; +48 501 776 082; email: fundacja@forttrzecipomiechowek.org

Zarząd i Rada

mec. Piotr Jeżółkowski - Prezes Zarządu

dr Piotr Oleńczak – Członek Rady Fundacji

Cezary Brzozowski – Członek Rady Fundacji

Zespół Ekspertów

dr Marek Tadeusz Frankowski - Członek Zespołu

Piotr Robert Skonieczny - Członek Zespołu

Zespół Merytoryczny

Angelika Kamont - Członek Zespołu

Anna Wysocka - Członek Zespołu

Anna Dytko - Członek Zespołu


Statut Fundacji (tekst jednolity)

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Fundacja posługiwać się będzie nazwą - „Fundacja Fort III Pomiechówek”

 2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Jeżółkowskiego (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym z dnia 9 listopada 2017 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed Dorotą Ciechomską notariuszem w Warszawie, Rep. A nr 7032/2017.

 3. Fundacja zyska osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy i będzie działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu (dalej: Statut).

 4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz współpracować z innymi podmiotami a także przystępować do innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

 8. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. Fundacja może posługiwać się też logo.

 9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 10. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 11. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 12. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§ 2. Cele Fundacji oraz zasady, formy i zakres ich realizacji.

 1. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

  1. prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej, naukowej oraz kulturalnej dotyczącej historii Fortu III w Pomiechówku;

  2. odkrywanie i utrwalanie losów ludzi, w szczególności więźniów, związanych z Fortem III w Pomiechówku;

  3. upamiętnienie ofiar Fortu III w Pomiechówku,

  4. stworzenie bazy danych obejmujących ofiary i więźniów Fortu III w Pomiechówku,

  5. ochrona przed zapomnieniem Fortu III w Pomiechówku i osób z fortem związanych;

  6. ochrona i restauracja obiektu historycznego jakim jest Fortu III w Pomiechówku;

  7. zachowanie, ochrona, konserwacja i opieka nad rzeczami związanymi z Fortem III w Pomiechówku;

  8. propagowanie znajomości historii oraz ochrony zabytków architektury i fortyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu III w Pomiechówku,

  9. wspieranie i promocja osób (twórców, artystów, uczonych) zaangażowanych w inicjatywy związane z ochroną i restauracją Fortu III w Pomiechówku,

  10. uczynienie z Fortu III w Pomiechówku miejsca pamięci narodowej,

  11. cyfryzacja dokumentacji dotyczącej Fortu III w Pomiechówku,

  12. stworzenie platformy wymiany informacji o Forcie III Pomiechówku i jego ofiarach,

  13. międzynarodowa wymiana informacji o Forcie III w Pomiechówku i jego ofiarach,

  14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 2. Cele Fundacji realizowane będą poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub turystycznej, w szczególności poprzez:

  1. zbieranie funduszy na ochronę oraz restaurację obiektu historycznego Fortu III w Pomiechówku oraz jej finansowanie,

  2. wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej oraz kulturalnej związanej z celami Fundacji,

  3. wydawanie publikacji związanych z Fortem III w Pomiechówku,

  4. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,

  5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytutami, arcjiwami i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

  6. inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z innymi organizacjami.

 3. Cele Fundacji, realizowane będą z Majątku Fundacji, o którym mowa w § 3 poniżej.

§ 3. Majątek Fundacji.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji (dalej: Fundusz) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji (dalej: Dochody).

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 3. Dochody pochodzą w szczególności z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

  2. krajowych i zagranicznych subwencji, dotacji oraz grantów,

  3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych,

  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,

  5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  6. odsetek z lokat bankowych.

 4. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńca lub umowa dotacji wyraźnie nie wskazują innego przeznaczenia przekazanych środków finansowych.

 5. Oświadczenia wymagane przepisami prawa w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia składa Zarząd Fundacji.

 6. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").

 7. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 8. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 9. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 4. Organy Fundacji

  Organami Fundacji są:

  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.

§ 5. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób.

 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

  1. odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

   1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

   2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;

   3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

   4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

  2. śmierci danego członka Rady Fundacji;

  3. złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji;

  4. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

 6. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Fundacji.

 7. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, każdorazowo po konsultacji z Fundatorem,

  2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie zasad ich zatrudniania,

  3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  4. przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

  5. ocena pracy Zarządu Fundacji i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,

  6. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,

  7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją,

  8. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych,

  9. zatwierdzanie zasad i strategii inwestowania Dochodów,

  10. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał -podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.

 8. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

  1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;

  2. żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

  3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 9. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego.

 10. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 11. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu albo bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego (listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty e-mail), z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej.

 12. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli jej członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Fundacji.

 13. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte w drodze głosowania korespondencyjnego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrazili zgodę na korespondencyjną formę podjęcia uchwał.

 14. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej członka z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

 15. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

 16. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub niepowołania przewodniczącego Rady Fundacji - członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.

 17. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie.

 18. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji powinien być podpisany co najmniej przez przewodniczącego Rady Fundacji lub w razie jego nieobecności albo niepowołania przewodniczącego Rady Fundacji - przez członka Rady Fundacji prowadzącego dane posiedzenie.

 19. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji, Fundator lub inne zaproszone przez nie osoby.

 20. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

 21. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady fundacji albo głos członka Rady Fundacji prowadzącego dane posiedzenie.

 22. Fundator może być Członkiem Rady Fundacji.

§ 6. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem, że pierwszego członka Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

 2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

 3. Rada Fundacji może odwołać Zarząd Fundacji bądź jego poszczególnych członków w każdym czasie.

 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu Fundacji.

 5. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 6. Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem, że pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji wskazuje Fundator.

 7. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.

 8. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy Członek Zarządu Fundacji działający samodzielnie.

 10. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.

 11. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

  1. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym,

  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 12. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

 13. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 14. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu albo bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego (listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty e-mail), z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej.

 15. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu Fundacji.

 16. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podjęte w drodze głosowania korespondencyjnego, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrazili zgodę na korespondencyjną formę podjęcia uchwał.

 17. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu Fundacji.

 18. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

 19. Posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzi przewodniczący, każdorazowo wybrany spośród członków Zarządu Fundacji obecnych na posiedzeniu.

 20. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub mailowo, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub mailowo uznaje się miejsce pobytu wybranego przewodniczącego danego posiedzenia.

 21. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji powinien być podpisany co najmniej przez przewodniczącego posiedzenia.

 22. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

 23. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
  danego posiedzenia.

 24. Zarząd może tworzyć zespoły i grupy robocze (np. Zespół Merytoryczny, Zespół Ekspertów, Rada Rodzin Więźniów), których celem będzie pomoc lub wspieranie działań Fundacji.

 25. Zespoły i grupy nie są organami statutowymi Fundacji i nie podlegają ujawnieniu w KRS.

 26. Zespoły, grupy i ich członkowie powoływani są uchwałą Zarządu. Zarząd również rozwiązuje zespoły i grupy oraz odwołuje ich poszczególnych członów.

 27. Zarząd w razie potrzeby uchwala regulaminy działania poszczególnych zespołów i grup.

§ 7. Działalność pożytku publicznego Fundacji

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Fundacja po co najmniej dwóch latach prowadzenia działalności pożytku publicznego zamierza uzyskać status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Fundator w formie uchwały, po konsultacji z Radą Fundacji oraz Zarządem Fundacji.

 2. W razie śmierci Fundatora, kompetencje Fundatora określone z Statucie przejmuje Rada Fundacji.

 3. W razie śmierci Fundatora – do powoływania lub odwoływania członków Zarządu Fundacji wymagane będzie podjęcie przez Radę Fundacji uchwały o wyborze lub odwołaniu członka Zarządu Fundacji – podjętej większością głosów. W razie śmierci Fundatora – do powoływania lub odwoływania członków Rady Fundacji wymagane będzie podjęcie przez Radę Fundacji uchwały o wyborze lub odwołaniu członka Rady Fundacji – podjętej większością głosów. Jeśli na skutek śmierci Fundatora, w Radzie Fundacji pozostałby tylko jeden członek (oraz w każdej innej sytuacji, kiedy po śmierci Fundatora w Radzie Fundacji pozostanie tylko jeden członek), będzie posiadał on uprawnienie do powołania drugiego członka Rady Fundacji. Dalsi członkowie Rady Fundacji powoływani będą i odwoływani w formie uchwały – zgodnie z regulacją powyżej.

 4. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 1 ust. 11 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 5. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z wyjątkiem pierwszego roku, który kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku.

 6. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 9. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator po konsultacji z Radą Fundacji oraz Zarządem Fundacji.

 3. Likwidatorami Fundacji mogą być Członkowie Zarządu Fundacji albo osoby wskazane przez Fundatora.

 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 2 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

Zarząd Fundacji