Groby więźniów Fortu - grobami wojennymi

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uznania grobów, w których pochowani są więźniowie Fortu III, za groby wojenne. Zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337 t.j.), groby wojenne pozostają pod opieką Państwa. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. Nad znajdującymi się w danym województwie grobami wojennymi opiekę sprawują wojewodowie. Podkreślić jednak należy, że groby wojenne nie mogą być grobami rodzinnymi (nie mogą być w nim pochowane inne osoby niż wymienione w art. 1 w/w ustawy - vide zdjęcie). Rodziny ofiar Fortu III, których groby spełniają w/w wymagania i są zainteresowane otoczeniem ich opieką państwową powinny skontaktować się z Biurem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, mail: bw@mazowieckie.pl).

Załączamy też link do ustawy (to dosłownie kilka artykułów): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19330390311